1. Érvényesség
1.1. A jelen általános szállítási feltételek a Sika Hungária Kft. (a továbbiakban: Szállító) valamennyi szállítására és teljesítésére érvényesek. Az általános szállítási feltételek módosítása csak írásbeli megállapodással lehetséges.
1.2. A Megrendelő szállítási feltételei, függetlenül attól, hogy a Szállító azokra vonatkozóan ellenvéleményt nyilvánított-e vagy sem, a felek megállapodásának tárgyát képező jogügylet és a felek üzleti kapcsolata tekintetében érvénytelennek tekintendők.
1.3. A jelen általános szállítási feltételek a Szállító szállításainak, illetve teljesítéseinek fogadásával elfogadottnak tekintendők.
1.4. Az egyedi megállapodások csak akkor érvényesek, ha azokat a Szállító írásban visszaigazolta.

2. Megrendelések
2.1. Szállító Megrendelőinek mind hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálása érdekében országos kiskereskedelmi viszonteladói hálózatot működtet. A székhelyén lévő központi raktárát ebből következően nagykereskedelmi raktárként működteti.
2.2. A nettó a minimális rendelési érték 40 000 Ft, az ennél kisebb értékű rendeléseknél 5 000 Ft felárat számolunk fel. A minimális rendelési érték a Megrendelővel történt megállapodásnak megfelelő mindenkori árszinten értendő.
2.3. Az egyes megrendelések a Szállítót csak írásbeli visszaigazolása esetén és csak a visszaigazolás mértékéig kötelezik. A Szállítónak az írásbeli visszaigazolást megelőző ajánlatai, illetve nyilatkozatai a Szállítót nem kötik és csupán felhívásnak tekintendők a megrendelés megtételére.

3. Árak
3.1. A Szállító árai forintban forgalmi adó nélkül értendők és minden esetben csak az adott megrendelésre vonatkoznak.
3.2. A szállítások a Szállító mindenkor érvényes árjegyzéke szerint történnek. A megrendelés elfogadásakor megállapított árak, így az egyes szerződéskötések részmennyiségeire vonatkozóak is, kifejezetten a nyersanyagbeszerzés azon árainak fenntartásával érvényesek, amelyek a megrendelés időpontjában a kalkuláció alapját képezték.
3.3. Az árak ex works paritáson (a Szállító raktárában történő átadással) érvényesek, és nem tartalmazzák a forgalmi adót, a (részarányos) fuvarköltséget, de (ha nincs másként megjelölve), tartalmazzák a göngyöleg/csomagolás árát.
3.4. A mindenkori legújabb árjegyzék minden előzőt érvénytelenít.
3.5. A Szállító fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.

4. Szállítások
4.1. A szállítás a Megrendelő kockázatára történik. A kockázat a feladással száll át a Megrendelőre.
4.2. A részszállítások megengedettek.
4.3. A fuvarozás alatt bekövetkezett kár esetén a Megrendelő, illetve a címzett kárigényét közvetlenül a fuvarozóval szemben érvényesíti, míg a Szállítóval szemben jogfenntartó nyilatkozatot köteles benyújtani. A Szállítóval szemben az igény érvényesítéséért csak a fuvarozóval szembeni eredménytelen eljárás után az erről szóló jogerős határozat birtokában lehet fellépni. A Megrendelő, illetve a címzett elveszti ez utóbbi igényérvényesítési jogát, amennyiben a fuvarkár észlelésekor nem élt a fent említettjogfenntartó nyilatkozattal.
4.4. A Megrendelőre visszavezethető okokból szükségessé vált őrzési, raktározási költségek aMegrendelőt terhelik, illetve ezeket a Szállító jogosult szolgáltatásként a Megrendelő felé kiszámlázni.
4.5. A Szállító nem köteles szállítani, ha a Megrendelő a megelőző szállítások kifizetésévelkésedelemben van.

5. Áru visszavétele

Az eladott és kiszállított áruk nem vehetők vissza.

6. Göngyölegek/Csomagolás
6.1. Valamennyi kisgöngyöleg/csomagolás és zsák esetében az elszámolás bruttó = nettó alapontörténik. A Szállító hordók esetében csak nettó elszámolást végez. A Szállító göngyölegei/csomagolásairendszerint egyszer használatosak, így azokat a Szállító nem veszi vissza. Az EUR raklapok és IBCtartályok elszámolás alapját képezik. A kivételekről a felek külön megállapodást kötnek.
6.2. Az árjegyzékben feltüntetett göngyölegek/csomagolások szabványméretűek. A mindenkoriváltoztatás jogát a Szállító fenntartja.

7. Szállítási határidők
7.1. A Szállító törekszik a megállapodás szerinti határidők pontos betartására.
7.2. A szállítási határidő csak akkor kötelező, ha a Szállító írásban kifejezetten visszaigazolta.
7.3. Ha a megadott és megállapodás szerinti szállítási határidőt a Szállító több mint 30 nappal túllépi,akkor a Megrendelőnek legalább 14 napos póthatáridő kitűzése után jogában áll ajánlott levélben aszerződéstől elállni. A Szállító elállhat a szerződéstől, ha a szállítás vis major vagy más elháríthatatlanakadály, így például a szállítmányok elakadása vagy a termelés leállítása miatt lehetetlenné válik. Ilyenesetben a Megrendelőnek nincs a késedelemből vagy az elállásból eredő kárigénye.

8. Kifizetés
8.1. A Szállító számlái készpénzzel, előreutalással, megállapodás szerint általában, de nem kizárólagkeltüktől számítva 8, 15, illetve 30 napon belül egyenlítendők ki. A legalább 30 napos fizetésimegállapodás esetén Megrendelő jogosult 14 napon belüli fizetés esetén 2 % levonást alkalmazni.Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő 15 % késedelmi kamatot köteles fizetni. Megrendelőneklehetősége van előleg utalására is.
8.2. Részteljesítés esetén Szállító jogában áll minden egyes részteljesítésről külön számlát kiállítani.
8.3. A Szállító nem kötelezett váltók, illetve csekkek átvételére.
8.4. A Megrendelőnek nem áll jogában kifizetéseket szavatossági vagy jótállási igények, illetve kifogásmiatt visszatartani.
8.5. A Szállító igényeivel szemben esedékes ellenkövetelések csak akkor számíthatók be, ha azellenkövetelést a Szállító írásban elismerte, vagy azt a bíróság jogerősen megítélte. A Szállító javára szóló kifizetéseket előbb az ellenkövetelésre való tekintet nélkül a kamatokra és a költségekre kellfordítani, majd a mindenkor legrégebben esedékes követelésbe kell beszámítani.
8.6. Ha a Megrendelő fizetési késedelme a Szállító írásbeli figyelmeztetése ellenére túllépi az 5 napot,vagy a Megrendelő egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, akkor a Szállítónak jogában áll a Megrendelőkésőbb esedékessé váló kifizetéseinek esedékességét előbbre hozni, mind a Megrendelőtől előzeteskifizetéseket vagy biztosíték teljesítését kérni, illetve a további szállítást felfüggeszteni.
8.7. A Szállító számlái azonnal esedékessé válnak, ha olyan körülmények lépnek fel, amelyek a Szállítóköveteléseinek behajtását megnehezítik vagy veszélyeztetik.

9. Tulajdonjog-fenntartás
9.1. A kiszállított árutételek az ellenérték kifizetéséig, illetve a Megrendelő egyéb kötelezettségeinekteljesítéséig, beleértve az egyéb igényeket a kamatokkal és sürgősségi költségekkel, a Szállítótulajdonában maradnak.
9.2. A Megrendelőnek jogában áll a fenntartott árut szabályos kereskedelmi tevékenység keretébentovábbadni. Ennek előfeltétele, hogy a Megrendelőjével ő is tulajdonfenntartásban állapodik meg és,hogy a továbbértékesítésből származó követelés a Szállítóra száll át. A Megrendelőnek ez a jogosultságanem áll fenn, ha fizetési késedelembe esik.
9.3. A tulajdonjog-fenntartással érintett áru biztosítékként vagy fedezetként történő felajánlása, illetveelzálogosítása csak a Szállító hozzájárulásával lehetséges.
9.4. Amennyiben az áru ellenértékét a Megrendelő nem fizeti meg, a Szállítónak az áru megmunkálásaés feldolgozása esetén tulajdonrésze van a keletkező új dologban a beépített áru értéke és az új dologértéke közötti arányban.
9.5. Ha a Megrendelő késedelembe esik, fizetésképtelen, illetve csőd-, vagy felszámolási eljárás indulellene, akkor Szállító jogában áll a fenntartott árut azonnal elidegeníteni, és árából magát kárpótolni,anélkül, hogy elállási jogát a Szállító igénybe venné.
9.6. A Megrendelő köteles a Szállítót azonnal értesíteni, ha csőd-, illetve felszámolás elrendelését kértemaga ellen, vagy ellene ilyen eljárás indult, és egyidejűleg összeállítást közölni a még meglévőfenntartott árukról. A Megrendelő ilyen esetben köteles biztosítani a Szállító számára az üzemébetörténő belépést és a Szállító árujához való hozzáférést.

10. Jótállás és kárfelelősség
10.1. A Szállító–tekintve, hogy a termék feldolgozását nem a Szállító végzi –csak a feldolgozatlan állapotú termék -a szállítás időpontjában érvényes termék adatlapokban megadott - állandóminőségéért vállal felelősséget.
10.2. Az átadott áru tekintetében felmerült hibákat vagy kifogásokat ismerté válásukkor azonnal, illetvea szállítmány átvétele után 8 napon belül írásban kell a Szállító tudomására hozni, máskülönben mindenezzel kapcsolatos igény jogosultságát veszti. Egyebekben a hibák és kifogások tekintetében a felekközötti szerződés szerinti jótállási feltételek, illetve a Ptk. szerinti hibás teljesítés, illetve a szavatosságszabályai az irányadóak.
10.3. A kifogásolt áruból a Megrendelő a hibabejelentéssel vagy a reklamációval egyidejűleg mintákatad át a Szállító számára.
10.4. Határidőn belüli és jogos kifogás esetén a Megrendelő a Szállító kívánsága szerint a kifogásolt árumennyiségének mértékéig költségmentes cserét, vagy a kifogásolt áru értékéig terjedő jóváírást kap.
10.5. A Szállító a felelősségét a következményként felmerülő károkért minden esetben, így a tanácsadásvagy késedelem esetén is kizárja.
10.6. Az árunak a Megrendelő által kilátásba vett felhasználási célra való alkalmasságáért,különösképpen a Szállító termékeinek folyamatos, illetve ismétlődő ipari alkalmazása esetén a Szállítótcsak akkor terheli jótállás, ha azt külön írásban jogszerűen magára vállalta. A termékösszetételnek alegújabb eredményeken alapuló megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja.
10.7. A Szállító felelősségének alapját, tartalmát és mértékét a Szállító mindenkori felelősségbiztosításahatározza meg.

11. Tanácsadás
11.1. A Szállító a Megrendelő kérésére tanácsadást végez az építőiparban és az iparban előfordulótömítési és ragasztási kérdésekben, az épületvédelem és betontechnika kérdéseiben, amelytanácsadásnak célszerűen már a tervezési szakaszban érvényesülnie kell. A Megrendelő tájékoztatásáraa Szállító tanácsadói szolgálata keretében gyakorlati szakemberek állnak a Megrendelő rendelkezésére.A Szállító igény szerint megvizsgálja az adalékanyag, kiegészítő anyag és cement alkalmasságát Szállítótermékeinek felhasználásával előirányzott munkákban. A Szállító termékeinek kiválasztásánál,alkalmazásánál a Szállító tanácsadó szolgálata a Megrendelő rendelkezésére áll.
11.2. Amennyiben a Szállító tanácsadása térítésmentes vagy csak ráfordítások megtérítésére szorítkozik,a Szállító a tanácsadásért semmilyen felelősséget nem vállal. Ha a Szállító a tanácsadást díjazásellenében végzi, a Szállító felelőssége a jelen általános szállítási feltételek 10. pontja szerint alakul. ASzállítót a 10. pont szerinti felelősség kizárólag a tanácsadás tekintetében terhelheti, a kivitelezéstekintetében nem.
11.3. A törvényi és hatósági előírások betartásáért az alkalmazás során a Megrendelő tartozikfelelősséggel.

12. Segédeszközök
A Megrendelő kívánságára a Szállító – lehetőségei szerint – a Megrendelő rendelkezésére bocsátsegédeszközöket (pl. adagolóberendezések, szórógépek stb.) A fentiekkel kapcsolatban a Szállító nemvállal semmilyen felelősséget, különösen nem a hibás adagolás vagy a készülékek hibás működése,valamint állásidők miatt.

13. Termék- és feldolgozási megjegyzések
13.1. Színes termékek esetében akkor, ha a megrendelés nem egyszerre, egy tételben történik, akülönböző gyártású egységek miatt színárnyalatbeli eltérések elkerülhetetlenek. A fenti esetben nemegyszeri megrendelés esetén a színárnyalatbeli eltérésekért a Szállító nem vállal felelősséget.
13.2. A termékek feldolgozása terén rendszerint a Szállító részletes felhasználási utasításai vagy írásos útmutatói irányadóak. Az aktuális termék és biztonsági adatlapok a honlapunkról letölthetőek.(www.sika.hu) Tekintettel arra, hogy az anyagfelhasználást számos tényező befolyásolhatja, a Szállító kijelenti, hogy amegadott szükséglet csak irányértékként értelmezendő.
13.3. A tárolhatóságra vonatkozó adat mindig sértetlen eredeti göngyölegre/csomagolásra vonatkozikszakszerű, száraz tárolás esetén.
13.4. Az építési előírások és az építési gyakorlat szokásos intézkedéseinek betartása a feldolgozás soránelengedhetetlen.
13.5. A Szállító a gyártási összetételek megváltoztatásának jogát a legújabb kutatási eredményeknyomán fenntartja.
13.6. A Szállító kísérletekkel alátámasztott szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai tanácsadása a Szállítóalkalmazottainak legjobb tudása szerint történik, de csupán kötelezettségvállalás nélküli útmutatásnaktekintendő, és nem mentesít a Szállító által szállított termékeknek a kiválasztott eljárás szerintifelhasználásra és célra való alkalmasságának saját vizsgálata alól.


14. A teljesítés helye, bíráskodás, alkalmazandó jog
14.1. A teljesítés helye Szállító székhelye, illetve telephelye.
14.2. A jelen szállítási feltételekre a magyar Polgári Törvénykönyv alkalmazandó.
14.3. A felek a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatban ― beleértve annak megkötésével,érvényességével, teljesítésével kapcsolatos kérdéseket is ― felmerülő jogviták eldöntésére a BudapestiÜgyvédi Kamara támogatásával működő Eseti Választott bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

15. Befejező rendelkezések
Ha a jelen általános szállítási feltételek egyes rendelkezései részben vagy egészben érvényteleneklennének, ez a tény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.
Sika Hungária Kft.
Székhely: H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: (+36-1) 371-2020; Fax: (+36-1) 371-2022
E-mail: info@hu.sika.com; Honlap: www.sika.com