VIDD EL AZ AJÁNDÉKOKAT ÉS VIDD EL A TANKOLÓKÁRTYÁT IS...NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 SIKA HUNGÁRIA KFT. „VIDD EL AZ AJÁNDÉKOKAT ÉS VIDD EL A TANKOLÓKÁRTYÁT IS”  C. JÁTÉK ÁLTALÁNOS RÉSZVÉTELI ÉS  JÁTÉKSZABÁLYZATA1.

A Játék szervezőjeA játék szervezője és a játékok lebonyolításával összefüggő, azok végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatok lebonyolítója a Sika Hungária Kft.székhely: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.) a továbbiakban: Sika.

2. Részvételi feltételek, kizárás

2.1. A Sika a Játékot a 2023. október 6-i Építőipari Mester Workshopon teszi közzé. A rendezvény során a közzététel a Sika Hungária Kft. workshop standján kihelyezett reklámeszközön, valamint nyomdai szórótermék formájában történik. A rendezvény mellett a Sika a birtokában lévő szakmai adatbázisban szereplő burkolókat hírlevél és social média eszköz útján a webfelületén tájékoztatja a játék időtartamáról és konkrét feltételeiről.

2.2. A játékban való részvétel időtartama: kezdete 2023.október 7. zárása 2023.nov.30.                     

2.3. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (a továbbiakban: Pályázó) vehet részt:                                                                                

- aki vagy a 2023.október 6-i rendezvényen a játékra személyesen külön regisztráltatja magát, vagy a Sika honlapján létrehozott weboldalon
regisztráltatja magát                                                               

- továbbá a weboldalon és a nyomdai szóróterméken felsorolt Sika termékek közül vásárol 2023.október 7. és november 30 között minimum bruttó 50.000 Ft értékben. A minimum vásárlási összeg elérése több vásárlással is történhet. A Sika, a több, kisebb értékű vásárlási értékeket összesíti.   

 - továbbá a vásárlást igazoló számláról készített fotót a megadott határidőig és megadott elektronikus címre elküldi és gondoskodik arról, hogy a fotón a regisztrálás során megadott személyes adatok (név, cím) és a részvételi feltételekben meghatározott egyéb információk a fotón olvashatóak legyenek. A Sika az alábbi elektronikus csatornákon fogadja a fotókat:SMS telefonszám: 06 / 70 – 289-2210, Email: [email protected]

- továbbá hozzájárul ahhoz, hogy Sika a Játékban való részvétellel szükséges adatait (lakcím, e-mail cím, valamint a Játékos által benyújtott fotó
anyagokat az adott Játékkal összefüggésben kezelje, és a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja

2.4. Egy Pályázó a Játékban kizárólag egyszer vehet részt, a Sika valamennyi a Pályázó által beküldött számla fotót egy pályázatba összesíti (kivéve, ha a Sika ettől eltérően rendelkezik).

2.5. Azok a pályázatok, amelyek a jelen Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, az adott Játékból automatikusan
kizárásra, míg az érvényes pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Sika a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárhatja az adott Játékból.

2.6. A pályázati anyagok, azaz a fotók beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Játékok technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Sikán kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Sika az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.       

2.7. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése céljából a Sika megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő
Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost visszajelzés küldése nélkül a Játékból kizárhatja

2.8. A Játékokból ki vannak zárva a Szervező, a Sika, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2.9.  A Játékok szempontjából szabálytalannak minősülnek azok a pályázati fotóanyagok, amelyek különösen, de nem kizárólagosan (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v), jogsértőek. A pályázat tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben harmadik személynek a pályázati fotókkal kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Sika jogosult a Játékosra áthárítani. Sika fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázó pályázatát törölje rendszeréből, Pályázót kizárja mindenféle visszajelzés küldése nélkül.

3. Jutalmak, nyeremények, nyeremény sorsolása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása

3.1. Sika a Játék nyereményeit a Játék meghirdetésével egyidejűleg teszi közzé (a továbbiakban: Nyeremény                                                                                                                                           
3.2. A Nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre nem beválthatóak. Egy Pályázó adott Játék teljes időtartama alatt több Nyereményre lehet jogosult az alábbiak alapján:

-  30 azon Pályázót, akik 2023.október 20-ig bezárólag teljesítették a 2.3. pontban leírtakat, a Sika Pályázóként 1-1 db, 20.000 Ft értékű, az információs anyagokon közzétett rozsdamentes glettvassal jutalmazza meg. A 30 jutalmazott köre a pályázati fotók beérkezési sorrendje alapján alakul ki. A beérkezési sorrend azon időpontok alapján alakul ki, amikor a Játékosok által beküldött fotókon szereplő összeg eléri a minimum bruttó 50.000 Ft-ot.

- 50 azon Pályázót, akik 2023.október 21 és 2023. november 1. között teljesítették a 2.3. pontban leírtakat, a Sika Pályázóként 1-1 db, 4.000 Ft értékű, az információs anyagokon látható flexibilis oldalú, sárga habarcskeverő vödörrel jutalmazza meg. A jutalmazottak köre a pályázati fotók beérkezési sorrendje alapján alakul ki. A beérkezési sorrend azon időpontok alapján alakul ki, amikor a Játékosok által beküldött fotókon szereplő összeg eléri a minimum bruttó 50.000 Ft-ot.

- emellett a Sika a részvételi időszakban a 2.3. pontban leírtakat teljesítő Pályázók közül azok, akik minimum bruttó 200.000 és 399.999 Ft között vásároltak a játék időtartama alatt nyereménysorsoláson vesznek részt. Ezen feltételeket teljesítők között a Szervező 3 db, 75.000 Ft értében feltöltött MOL tankolókártyát sorsol ki. Azon Pályázók, akik előzőleg már jutalmazottak voltak, részt vesznek a nyeremény sorsoláson is, ha a nyereményjáték feltételeit is teljesítik. A Sorsolás helyszíne: Sika Hungária Kft. biatorbágyi központja, 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7. A sorsolás időpontja: 2023.12.12.12. óra. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött pályázatok közül a véletlenség elve alapján kézisorsolás segítségével választja ki a nyertes Pályázókat. A Sika a sorsoláson 2 fő tartaléknyertes Pályázót is kisorsol, akik a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre- emellett a Sika a részvételi időszakban a 2.3. pontban leírtakat teljesítő Pályázók közül azok, akik minimum bruttó 400.000 Ft értékben vásároltak a játék időtartama alatt, nyereménysorsoláson vesznek részt. Ezen feltételeket teljesítők között a Sika 2 db, 150.000 Ft értében feltöltött MOL tankolókártyát sorsol ki. Azon Pályázók, akik előzőleg már jutalmazottak voltak, részt vesznek a nyeremény sorsoláson is, ha a nyereményjáték feltételeit is teljesítik. A Sorsolás helyszíne: Sika Hungária Kft. biatorbágyi központja, 2051 Biatorbágy, Rozália Park 5-7. A sorsolás időpontja: 2023.12.12.12. óra. Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött pályázatok közül a véletlenség elve alapján kézisorsolás segítségével választja ki a nyertes Pályázókat. A Sika a sorsoláson 3 db tartaléknyertes Pályázatot sorsol, akik a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a nyertesek, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertesek a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján nem válnak jogosulttá a nyereményre.

3.3. A Sika valamennyi jutalmazottat és nyertest (tartaléknyertest) legkésőbb az adott sorsolást, illetve jutalmazottak listájának összeállítását követő 10 (tíz) munkanapon belül értesíti a regisztráció során rögzített email címen. A Sika fenntartja magának a jogot, hogy az akció kommunikációja során a nyertesek nevét közzétegye az alábbi formában: Családi név első betű + keresztnév és lakóhely település neve, amelyhez valamennyi Játékos az adott Játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul.

3.4. A jutalmazott, vagy nyertes Játékos köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. A Sika az
értesítésben közölni fogja a jutalom átvételének lehetséges formáit, melyekből a Játékosnak választani kell és azt a visszaigazolásában közli Sikával. A Sika választott átvételnek megfelelően jelezni fogja az átvétel idejét és módját. Sika a jutalom (és) vagy Nyeremény kézbesítését, átadását egyszer kísérli meg. A jutalmazott, nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Sika
terhére nem értékelhető.Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Sika a nyereményre tartaléknyertest jelölhet ki.

3.5. Sika kizárja az adott Játékból azt a pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni
vagy átadni, mert a pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Sikát semmilyen felelősség nem terheli.

4. Adózás, költségekA Nyereményekhez tartozó esetleges adóterheket a Sika viseli. Sikát a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Játék lebonyolításával járó költségeket, valamint a Nyeremények kézbesítésével járó postaköltséget a Sika viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik.

5.Adatvédelem

5.1. A jelen Játékban történő részvétel és a kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

5.1.1. Sika, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat kizárólag az adott Játékkal összefüggésben, az adott Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza.
Erre vonatkozóan Adatvédelmi nyilatkozat megtekinthető az alábbi felületen: https://hun.sika.com/hu/legal-notice.html

5.1.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.5.1.3. A megadott adatok kezelője a Sika Hungária Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a Sika, mint lebonyolító végzi. A Sika a Játékos által rendelkezésre bocsátott adatokat 30 naptári napig tárolja.

5.2. Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek – megtartásával történik. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címen:  [email protected] e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Sika által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok, illetve jogainak megsértése esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, illetve jogosult bírósághoz fordulni.

5.3. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel magukra nézve automatikusan kötelezőnek fogadják el jelen Szabályzat rendelkezéseit.

6.2. A pályázatok hiányosságáért/hibájáért, a nyeremények kézbesítésének – a Sika érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért Sika semmilyen felelősséget nem vállal.

6.3. Sika a – nem általa gyártott vagy forgalmazott – nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Sikától nem követelheti.

6.4. A jelen játék promóciós játéknak minősül, nem terjed ki rá a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. év XXXIV. szóló törvény hatálya.