ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Sika AG, a kapcsolt vállalatai és leányvállalatai (összességében a „Sika Group”) által létrehozott jelen Általános Adatvédelmi Szabályzat („General Data Protection Policy”) célja, hogy meghatározza a Sika Group tagjai által összegyűjtött, feldolgozott, továbbküldött, elérhetővé tett, tárolt vagy egyébként használt személyes adatok védelmére vonatkozó szabványokat az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és a magyar jogszabályokkal összhangban.

Jelen Általános Adatvédelmi Szabályzat a Sika Group [Sika Hungária Kft] (továbbiakban, mint: „Cég”) kapcsolt vállalataira és leányvállalataira is vonatkozik. A jelen szabályzatot a Sika Hungária Kft. teszi közzé – továbbiakban - Adatkezelő. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő címe: 2051 Biatorbágy, Rozália park 5-7.
Az adatkezelő elérhetőségei: email: adatvedelem@hu.sika.com
tel: +3613712020
honlap: www.sika.hu
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai műveleteket végző személy neve, elérhetősége:

A Cég dolgozói, szerződő felei és ügynökei („Dolgozók”) kötelesek a Céggel történő (külső és belső) együttműködésük során a jelen Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak teljes körűen, a GDPR és a hatályos magyar jogszabályokkal összhangban megfelelni.

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Cég bármikor, egyoldalúan módosíthatja, a hatályos jogszabályi keretek között.

A jelen adatkezelési tájékoztató a www.sika.hu Honlapon kerül közzétételre.

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató a közzétételével lép hatályba.


I. NYILATKOZAT

1) A Cég és minden egyes Dolgozója a tevékenysége során (különös tekintettel, a személyes adatok begyűjtésére, feldolgozására, továbbküldésére, elérhetővé tételére, tárolására stb.) teljeskörűen eleget tesz az Európai Parlament És A Tanács (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint a magyar hatályos magyar jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek.

2) A Cég és a Dolgozói az Adatfeldolgozás az alábbi 6 kulcsfontosságú alapelv szerint járnak el:

a. Törvényesség, fair eljárás és átláthatóság: az érintettre vonatkozóan a begyűjtött, feldolgozott, továbbküldött, tárolt és egyébként használt adatokat törvényesen, fair eljárással és átláthatóan kezeljük,

b. A használat korlátai: a begyűjtött adatokat meghatározott, ismert és törvényes célokra használjuk, a célok megvalósításához szükséges mértékben,

c. Adatgyűjtés minimalizációja: megfelelő és korlátozott aszerint, hogy a feldolgozott adatok milyen célt szolgálnak;

d. Pontosság: pontos és szükség esetén frissített; a feldolgozott adatok céljától függően a pontatlan adatok törlésre kerülnek, vagy késlekedés nélkül javítjuk;

e. Tárolás korlátozása: űrlapon tárolva, amely lehetővé teszi, hogy az adatalanyok csak a személyes adatok feldolgozásához szükséges időn keresztül legyenek azonosíthatók a szükséges célokra, kivéve, ha ezt a törvény kifejezetten másként engedélyezi;

f. Teljesség és bizalmasság: az adatok oly módon kerülnek feldolgozásra, hogy a személyes adatok biztonsága garantált legyen.
3) A Cég eljárása során folyamatos adat önellenőrzést végez.

4) Adatvédelmi felügyelő kinevezésére a Cég magyarországi leányvállalata jelenleg nem kötelezett.

5) A Cég nem gyűjti, és nem dolgozza fel a dolgozói, Üzleti partnerei, esetleges Üzleti partnerei, illetve a Weboldal felhasználók vagy más harmadik felek érzékeny személyes adatait.

Érzékeny adatok tehát:

i. A faji és etnikai eredetre, politikai véleményre, vallási vagy filozófiai hitre és szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok;

ii. Egészségre vonatkozó adatok (fogyatékossági fokozat, testi és szellemi orvosi kórtörténet, előzmények, pszichikai teljesítmény tesztek, etc.)

iii. Az egyén szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok.


II. ADATKEZELÉS ÉS JOGALAPJA

1) A Cég eljárását megelőzően a vele kapcsolatba lépő természetes és nem természetes személyeket az alábbiak vonatkozásában tájékoztatja:

a. A Személyes adatokat gyűjtő cégfelelős és kapcsolattartó adatai;
b. Az Adatvédelmi Tisztviselő (ha van) kapcsolattartó adatai;
c. A begyűjtött Személyes Adatok típusa;
d. A Személyes Adatok begyűjtésének, feldolgozásának és használatának célja, valamint a Személyes Adatok feldolgozásának jogi alapja;
e. Ha a feldolgozás a Cég jogos érdekére alapszik, akkor a törvényes indoklás, és az ilyen jogos érdekre vonatkozó részletek;
f. A Személyes Adatokat fogadók vagy fogadók kategóriája, nemzetközi adatközpontok, hivatkozás vonatkozó védőintézkedésekre és a módszer, amivel az egyének ezek másolataihoz juthatnak, vagy amint ezeket elérhetővé lehet tenni;
g. A Személyes Adatok Adatmegőrzési időszaka;
h. Az Egyén jogai az Adatvédelmi Törvény értelmében
i. Automatikus döntés létezése, beleértve a profilképzést és az ilyen feldolgozás előre látható következményeit az egyén számára.

A Cég adatkezelésének jogalapjai:
j. Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a)), amely a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, hogy személyes adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.
k. Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b)) melyben a Felhasználó mint érintett az egyik fél
l. Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) be kezdés c)) melynek alapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (pl. számviteli tv.)
m. Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)

2) A Cég akként nyilatkozik, hogy a Személyes Adatok használatát kizárólag olyan tevékenységre korlátozza, amelyek a Személyes Adatok begyűjtési célját/céljait kielégítik, és amelyeket a célok elérése után törli.
3) A Cég és a Dolgozói kötelesek a Személyes Adatokat bizalmasan kezelni és a Személyes Adatokat engedélyezetlen harmadik felek elől elzárva tartani.

4) A Sika Group által kezelt adatok:

a. Üzleti partner személyes adat (ha egyénekről vagy az Üzleti partner csoportjának tagjairól van szó): kapcsolattartó adatok, Keresztnév”, „Vezetéknév”, e-mail cím, bankszámla adatok, CRM tevékenység, cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, pénzügyi tranzakció fogadása, indítása
b. Dolgozóink adatai: külön szabályzatban (SIKA GDPR - Employee Data Protection Notice – HU) rögzítetten, cél: munkaviszony fenntartása, törvényi megfelelés.
c. Weboldalon keresztül regisztrálók adatai (www.sikarendeles.hu): A felhasználó az önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon, a szolgáltatás használatához azonban elengedhetetlen) a oldalon található kapcsolat űrlap igénybevételéhez:
ca) a felhasználó neve “Keresztnév”, „Vezetéknév”- aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás, kötelezően kitöltendő adat
cb) e-mail címe “E-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése, kötelezően kitöltendő adat
cc) cég neve „Cégnév” - cél: testreszabott tájékoztatás nyújtása a közhiteles nyilvántartások adatai alapjáncd) telefonszáma “Telefonszám” - kötelezően kitöltendő adat a szolgáltatás igénybevételéhez – cél: kapcsolatfelvétel telefonon.

d. Álláshírdetésre jelentkezők adatai (önéletrajz): cél munkaviszony létesítése. Az adatokat a cél teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk, de maximum 12 hónapig.

 

III. FELHASZNÁLÓT VÉDŐ GARANCIÁK

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Egyebekben az alábbi garanciákat kínáljuk:

1) Személyes adatok továbbítása: Személyes adatok - így különösen Felhasználói adatok - továbbítására kizárólag a Felhasználó kifejezett tevőleges hozzájárulása, illetve törvényi felhatalmazás alapján, az ott meghatározott terjedelemben kerülhet sor.
2) Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
3) Kezelt adatok módosítása, helyesbítése: A Felhasználó/érintett jogosult arra, hogy kezelt adatainak szükség szerinti helyesbítését vagy módosítását kérje, akár személyesen, akár elektronikus úton.
4) Jogorvoslat, panaszkezelés: A Felhasználó jogorvoslattal élhet, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Illetve, amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy az Adatkezelés vagy az Adatfeldolgozás során jogait megsértették, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság eljárásának feltételei és elérhetősége a http://www.naih.hu címen található.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410


5) Tiltakozás joga: A Felhasználó a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat, amelyet az alábbi email címen tehet meg: email: adatvedelem@hu.sika.com
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk melyről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük, az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.


IV. BIZTONSÁG

A Cég a mindenkori GDPR és a magyar jogszabályoknak megfelelően szabályozza és rendszeresen felülvizsgálja a Cégen belül a Személyes Adatok kezelését és ellenőrzését annak érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági előírások hatékonyságát, valamint, hogy védje a Felhasználókat/érintetteket.

A fent rögzített biztonsági alapvetést szolgálja, az hogy a Cég a Személyes Adatokat nem küldi tovább olyan országokba, amelyekben nincs megfelelő szintű adatvédelem (Korlátozott országok), kivéve, ha az ilyen továbbküldés a GDPR kiegészítő követelményeinek eleget tesz. A Korlátozott országok az EU/EGK területén kívül eső országok, kivéve Andorra, Argentína, Kanada, Svájc, Feröer-szigetek, Guernsey Bailiffség, Izrael, Man, Jersey, Új Zéland, amelyeket az EU Bizottság olyan országoknak ítélt meg, ahol megfelelő szintű adatvédelmet nyújtanak.


V. SÜTI/ COOKIE KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Cégünk az Európai Unió sütik kezelésével kapcsolatos jogszabálynak és az adatvédelmi jogszabályoknak eleget téve felhívja a Tisztelt Felhasználói figyelmét az alábbiakra:

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a www.sikarendeles.hu oldalt olvassa, ez azzal jár, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy olyan kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor webhelyeket keres fel. Amikor Ön ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói adatokat (nem személyes adatokat, hanem böngészési adatokat, hálózaton belüli azonosítókat).

COOKIE-k egyéni kezelése: Ön beállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy azt, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A Sika Hungária Kft. weboldalán a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

2018. május 24.

Access Restrictions

The information contained on this website (the "Site") is not for use within anycountry or jurisdiction or by any persons where such use would constitute a violation of law. If this applies to you, you are not authorised to access or use any of the information on this Site.

Terms of Use

Please read these terms and conditions (the "Terms of Use") carefully as they apply to your access and/or use of this Site. By accessing this Site and any pages thereof, you acknowledge your agreement with and your understanding of these Terms of Use. If you do not agree to these Terms of Use, please do not access or use this Site. These Terms of Use are subject to change at any time.

This Site is owned and operated by Sika AG (the "Company"), a company incorporated in Switzerland. Swiss law governs this Site and these Terms of Use.

1. General Disclaimer

The material and information in this Site are provided "as is" and without warranties of any kind, either expressed or implied. All warranties, including but not limited to, implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are disclaimed.

No representation or warranty is made regarding content, functionality, links, or communications, including no representation or warranty as to defects or errors or corrections of the same, communication interruptions or interceptions or loss of data, or the absence of viruses or other harmful components.

In no event shall the Company, nor any of its subsidiaries or affiliates, be liable to any party for any cost or damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages, arising out of or in connection with the access or use of, or the inability to access or use, this Site or any of its functions or features, including in connection with any browsing or downloading of any information, data, text, images, or other material accessible through this Site or any website linked to or linking into this Site.

It is the responsibility of the user of this Site to evaluate the accuracy, completeness, reliability and usefulness of any opinions, services or other information provided.

All information provided in this Site is under the condition and understanding of it not being interpreted or relied on as legal, accounting, tax, financial, investment or other professional advice, or as advice on specific facts or matters. Accordingly, no liability whatsoever is assumed for any use or misuse of such information. Users of this Site should consult their professional advisors with respect to their personal circumstances.

2. No Offer

Nothing on this Site should be construed as a solicitation, offer, advice, recommendation, or any other service to acquire or dispose of any investment or to engage in any other investment or transaction. For information about any specific product and/or country please visit the respective website.

3. Intellectual Property

Except as indicated otherwise, all information, text, graphic images, features or functions, and layout (including the "feel and look") contained in this Site are the exclusive property of the Company and may not be copied or distributed, in whole or in part, without the Company's express written consent.

However, you may download or print any pages from this Site for personal, non-commercial use, provided you do not remove any copyright notices.

4. Links

The links from this Site to other websites are provided for your information and convenience only.

The Company does not assume any responsibility or liability with respect to any website linked from this Site (or any website linking into this Site), including its content and operation. The Company does not review or monitor such links. Some websites may be outside your country and subject to different regulators and rules.

A link from this Site to another website (or a link from another website to this Site) does not constitute a referral, endorsement, approval, advertising, offer or solicitation with respect to such website, its contents, or any products or services advertised or distributed through that website.

The Company believes that the links it provides to other publicly accessible websites, web pages, newsgroups, and other sources is legally permissible and consistent with the common, customary expectations of those who make use of the Internet.

Without the written consent of the Company no person and no website may make a link to this Site, whether to its homepage or to any internal page.

5. Privacy Policy

The Company takes reasonable precautions to keep all information obtained from online visitors secure against unauthorized access and use and periodically reviews its security measures.

Do not send any confidential or proprietary information to the Company through the Site. A confidential relationship is not created between you and the Company by the transmission of information to the Company. Any information the Company receives through the Site, other than your personal identity information, is deemed non-confidential.

Personal identity information is used by the Company only to process a request for information by you or for marketing our products and services. By transmitting information to the Company through the Site or any other electronic means, you grant to the Company the unrestricted irrevocable license to use, reproduce, display, modify, distribute and perform such information.

The Company has the right to use the information, including any know-how, techniques or ideas contained therein free of charge for any purpose whatsoever.

6. Monitoring

The Company is not obligated to monitor any submissions or transmissions to or through this Site or any website to which this Site links or that links into this Site. The Company, however, reserves the right to monitor the same, including any chat rooms or similar website features.

You acknowledge that no obligation of any kind shall be attached to such information and that by submitting or transmitting such information, no confidential, contractually implied or other relationship is created between you and the Company.

7. User Conduct

When accessing or making use of any part of this Site, you may not: post or transmit any unlawful, threatening, abusive, libelous, defamatory, obscene, pornographic, profane or otherwise objectionable information of any kind, including without limitation any transmissions constituting or encouraging conduct that would constitute a criminal offense, give rise to civil liability or otherwise violate any national or international law;

post or transmit any information or software which contains a virus, worm, Trojan horse or other harmful component; interfere with the functioning of this Site or restrict or inhibit any other user from using this Site; post, publish, transmit, reproduce, distribute or exploit any information, software or other material obtained through this Site for commercial purposes without the prior written consent of the Company.

Caution
Any attempt by any person to damage this Site or undermine its operation may be a violation of criminal or civil laws. The Company reserves the right to seek damages from any such person to the full extent of the law.

8. Applicable Law and Jurisdiction, Local Legal Restrictions, Updates, Other

This Site and these Terms of Use shall be construed, enforced and performed in accordance with the substantive laws of Switzerland without reference to principles of conflicts of laws. The place of jurisdiction is Zurich, Switzerland.

The Company makes no representation that any information, materials or features/functions included are appropriate for use in any other jurisdiction.

The Site is not directed to any person in any jurisdiction where (by reason of that person's nationality, residence, citizenship or otherwise) the publication or availability of the Site and its content is contradictory to local laws or regulations.

Persons with respect of whom such restrictions or prohibitions apply must not access or use this Site. By accessing or using this Site you do so on your own initiative and are solely responsible for compliance with the applicable local laws and regulations.

Updates and modifications to these Terms of Use are subject to change at any time. Be sure to check these Terms of Use each time you access and/or use this Site.

9. Cookies

This website is relying on services provided through Google Analytics. Google Analytics is a that helps measure how users interact with website content. As a user navigates between web pages, Google Analytics provides website owners JavaScript tags (libraries) to record information about the page a user has seen, for example the URL of the page. The Google Analytics JavaScript libraries use HTTP Cookies to "remember" what a user has done on previous pages / interactions with the website.

Google Analytics mainly uses first-party cookies to report on user interactions on Sika websites. These cookies are used to store non-personally identifiable information. Browsers do not share first-party cookies across domains.

Last update: 2019