INTEGRITÁS ÉS ETIKUS MAGATARTÁS

Sika Team Indonesia Muara Laboh

A törvényeknek megfelelően járunk el
Nem ismerünk kompromisszumot az integritásban
Magas etikai normákat alkalmazunk
Munkánk során biztosítjuk ezen elvek betartását

1. A TÖRVÉNY BETARTÁSA
 • Kövessen szigorúan minden törvényt és rendeletet, mely az üzletünket érintheti.
 • Kövesse szigorúan a Sika Működési Szabályzatot, még akkor is ha ez szigorúbb, mint a hatályos törvények.

A vonatkozó törvények és rendeletek pontos követése tevékenységünk keretét adja. Emellett a Sika Működési Szabályzatban olyan szabályok vannak, melyek szigorúbbak lehetnek a törvényeknél. Továbbá számos belső szabályozás is van, melyek betartása kötelező.

2. NINCS VESZTEGETÉS, NINCS KORRUPCIÓ
 • Kerüljön el minden aktív vagy passzív vesztegetést, korrupciót. 
 • Soha ne ajánljon fel vagy fogadjon el szívességet (pénz, utazás, ajándékok,stb.) előnyszerzés céljából (ajánlat, engedély, rendelés, projekt díj,stb.).

A vesztegetésnek és korrupciónak sok formája van. Lehet készpénz vagymás javak (utazás, eltúlzott ajándékok bármilyen formában). Célja mindig az ajándékozott személy döntésének befolyásolása az ajándékozó saját előnyére. Nem számít, hogy felajánlja vagy elfogadja a szívességet. Nem számít, hogy ki a másik fél (kormány, cég vagy magánszemély). Kivételt képeznek a szokásos ajándékok és vendéglátás, melyeknek nem előnyszerzés a céljuk (lásd 3. részt). Nem számít mekkora a szívesség. Ez attól még vesztegetés vagy korrupció, ami szigorúan tilos.

3. AJÁNDÉKOK, SZÓRAKOZÁS ÉS ADOMÁNYOK
 • Csak ajándékok és vendéglátás felajánlása és elfogadása törvényes,méltányos és a Sika írott szabályainak megfelelő.
 • A szponzorálás és a jótékonysági felajánlások megengedettek a helyi Sika írott szabályainak megfelelően.
 • A Sika nem támogat egyetlen politikai pártot és politikai ügyet sem a Sika Csoport vezetőségének jóváhagyása nélkül.

Szinte minden országban az ajándékok és szórakozás (étkezés, sportvagy kulturális rendezvények, stb.) szerves részei az üzletnek. Ezek akkor számítanak korrupciónak, ha célja a másik fél döntésének befolyásolása. Az utazások vagy több napos rendezvények, illetve a hivatalos személyeknek szánt ajándékok kritikusak. Minden cégnek kötelessége a vállalati modell írott szabályainak betartása, meghatározni mely ajándék és felajánlás, szponzorálás vagy jótékonysági felajánlás megengedett a Sika Működési Szabályzatának megfelelően. A szabályoknak a hatósági szintek felé is megfelelően kell teljesíteniük, a bevonás mértékétől függően.A politikai pártok támogatása vagy politikai ügyek szolgálása csak a Sika Csoport vezetőségének előzetes engedélyével lehetséges.

4. TISZTESSÉGES VERSENY
 • Teljesítmény-orientáltság és igazságosság az üzletben az ügyfelekkel és a beszállítókkal szemben is.
 • Nincs helye megbeszélésnek, megegyezésnek vagy együttműködésnek a versenytársakkal stratégiákról, árakról, piacról, vásárlókról, termékekről, termelésről vagy más piac-érzékeny témákról.
 • Ne egyezkedjen a Sika vásárlókkal viszonteladói árakról.
 • Ellenőrizzen és egyeztessen minden érzékeny kötelezettséget (pl.kizárólagosság, versenytilalom, kockázat) vállalati jogi vagy helyi jogitanácsadóval.
 • Ne éljen vissza piaci erőfölényével.

Elvárjuk az alkalmazható kartell- és trösztellenes törvények teljes mértékű betartását. Ez különösen vonatkozik a bármilyen versenytársakkal való megbeszélésre, megállapodásra árról vagy más piacérzékeny szempontokról. Különös figyelmet kell fordítani az informális összejövetelekre, konferenciákra, bemutatókra és kereskedelmi szervezeti találkozókra vagy nyereségi lehetőségeket érintő megbeszélésekre. Kiterjedt kapcsolat a versenytársakkal megengedett, ezeket a Sika felső vezetésének egyik tagja irányítja.

5. ÉRDEKELLENTÉT ELKERÜLÉSE
 • Kerülje el az olyan helyzeteket, melyek érdekellentétet okozhatnak személyes, családi és a Sika érdekei között. Ossza meg az ilyen jellegűproblémáit felettesével.
 • Kerülje az olyan tevékenységeket, melyek által a Sikával verseng.
 • Ne használja ki a Sika üzleti lehetőségeit saját nyereségére.

A Sika nevében hozott döntések nem befolyásolhatják a személyes vagy családi érdekeket. Bármilyen tevékenység, mely a Sikával versenyzik, nem megengedett.

6. NINCS BENNFENTES KERESKEDELEM
 • Ne használjon bizalmas árérzékeny adatokat Sika részvényekben valókereskedésért. 
 • Ne ossza meg ezeket az információkat harmadik féllel.
 • Ne használjon bizalmas árérzékeny információkat a Sika üzleti partnereinek részvényeiben, kötvényeiben való kereskedelemre és ezeket az információkat ne adja ki harmadik félnek.

A belső információk segítségével történő kereskedem a bizalmas információk használata saját nyereség szerzésére. Ez illegális Svájcban és számos más országban is. A bennfentes kereskedelem érinti a Sika részvényekkel történő elsődleges kereskedelmet. Azonban az sem megengedett, hogy a bennfentes tudását felhasználja a Sika üzleti partnereinek részvényeivel történő kereskedésre. A Sika Bennfentes Kereskedelmi Szabályoktovábbi információt tartalmaznak, különösen a nem-kereskedelmi időszakokról.

7. TITOKTARTÁS / ADATVÉDELEM
 • Védje a Sika bizalmas üzleti, műszaki és pénzügyi információit.
 • A Sikán belül bizalmas információkat csak a szükséges mértékig osszon meg.
 • Bizalmas információt harmadik féllel megosztani nem lehet, csak ha üzleti célt szolgál, és ha a titoktartási megállapodást megkötötték.
 • A harmadik fél bizalmas információit tiszteletben kell tartani.
 • Tartsa be az adatvédelmi törvényeket

A Sika szakértelmének védelme kiemelkedően fontos. Bár a Sikának nem áll szándékában akadályozni az üzlethez szükséges információk áramlását, a Sika szakértelmének védelme a helytelen felhasználástól nagyon fontos. Mi ugyanígy tiszteletben tartjuk a harmadik fél bizalmas adatait.

8. MEGVÉDENI A SIKA VAGYONÁT
 • Használja a Sika vagyonát (eszközök, számítógépek, autók, stb.) körültekintően és csak üzleti célokra, ha felettese másképp nem hagyta jóvá.
 • Védje meg a visszaéléstől (csalás, lopás, elvesztés).

A Sika vagyonát csak üzleti célokra lehet használni és odafi gyeléssel kell kezelni.

9. TISZTESSÉGES MUNKAFELTÉTELEK, NINCS ZAKLATÁS, NINCS DISZKRIMINÁCIÓ
 • Tartsa be a munkaügyi és foglalkoztatási törvényeket. 
 • Bánjon beosztottjaival és kollegáival tisztességesen.
 • Ne különböztessen meg senkit a faj, nemzetiség, szexuális beállítottság, nem, kor, vallás alapján.

Bánjanak egymással tisztelettel, ami a Sika Spirit (Sika Szellemiség) elválaszthatatlan része.

10. EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG, KÖRNYEZET
 • Tartsa be az egészségügyi és biztonsági előírásokat és a vonatkozó belső irányelveket. 
 • Tartsa be a környezetvédelmi előírásokat és a vonatkozó irányelveket.

A Sikának különösen nagy felelőssége van az egészségügyi és biztonsági, valamint környezetvédelmi törvények, belső irányelvek betartásában az alkalmazottak, a vásárlók, a lakosság, illetve a környezet érdekében.

11. ÜZLETI PARTNEREK
 • Biztosítsa, hogy a beszállítók, a szolgáltatók, ügynökök és forgalmazók is betartsák ezeket a szabályokat.
 • Meg kell felelni a vásárlók szabályainak, főleg ajándékok és szórakozás esetében, még akkor is, ha azok szigorúbbak a Sika Működési Szabályzatánál.

Elvárjuk az üzleti partnereinktől, akik szolgáltatást és termékeket nyújtanak nekünk, hogy azonos etikai értékeket kövessenek.További információ található a Sika Szállítói Működési Szabályzatában.

12. A NÉGY SZEM ELV ALKALMAZÁSA
 • Minden kötelezettség a Sika nevében csak kollektív aláírással és a helyi hatóságok szabályaival összhangban végezhető el.
 • Az elektronikus kommunikációban a négy szem elve úgy teljesíthető, hogy a kötelezettséget egy második szempár is ellenőrzi.
 • Ha a törvény másképp nem írja elő, ne használjon bélyegzőt a személyes aláírása helyett.

A négy szem elve a Sika alapelve a megfelelő kockázatkezelés céljára és etikus magatartásra. Egy illetékes második szempárnak felül kell vizsgálnia az üzleti ügyeket és biztosítania kell a gondos döntéshozatal folyamatát és azt, hogy betartsák ezt a Sika Működési Szabályzatot.

13. NE KERÜLJE MEG EZEKET A SZABÁLYOKAT
 • Ne használjon fel harmadik felet a szabályok megkerülésére.

Az üzleti gyakorlat fontos részei nem ruházhatók át harmadik félre (pl. ügynökök,forgalmazók, tanácsadók, stb.), a szabályok megkerülése céljából.

14. A TELJES ÁTLÁTHATÓSÁG MEGTARTÁSA
 • Kétségek esetén először mindig kérdezzen.
 • Minden üzletet megfelelően hirdessen ki és számoljon el.
 • Informálja felettesét a potenciális konfliktusokról ezen szabályok betartásával.
 • Jelentse a szabályok megsértését felettesének és a Sika Csoportvezetőségének és/vagy a vállalat jogi képviselete egyik tagjának.
 • A bejelentő személye védett. A szabálysértők ellen fegyelmi eljárás indul.

A potenciális konfliktusokról és szabálysértőkről rendelkezésre álló információk segítik ezen Sika Működési Szabályzat erősítését. Az átláthatóság a pontos dokumentáció és az üzletek elszámolása miatt is fontos. A szabálysértéseket a felettesnek vagy a vállalatnak is be lehet jelenteni. Az állítólagos szabálysértőket körültekintően vizsgálják, és ha beigazolódik a szabálysértés, fegyelmi eljárás indul az érintett személyek ellen (beleértve az elbocsátást,adott esetben), a bejelentő pedig védett lesz.

15. PÉLDAMUTATÁS
 • Felettesként, példamutató vezetés és a Sika Működési Szabályzat szigorú betartása elvárt.
 • A saját felelősségi területén alkalmazzon zéró toleranciát.
 • Ragaszkodjon az átláthatósághoz a potenciális konfliktusok korai észleléséért.

A hangnem megadása fentről egy fontos lépés a Sika Működési Szabályzat életre hívásához. Különösen fontos, hogy példát mutasson és a zéró toleranciát lehetőség szerint alkalmazza. Ez azt is jelenti, hogy egy támogató környezet áll fenn, ahol a lehetséges konfliktusokkal nyíltan foglalkoznak.

16. TELJESÍTÉS BIZTOSÍTÁSA
 • Minden dolgozónak, aki a Sikához csatlakozik, kötelessége betartani ezeketa szabályokat.
 • Minden dolgozót rendszeresen emlékeztetnek, legalább egyszer egy évben,ezekről a szabályokról.
 • Minden Sika vállalat ügyvezető igazgatója évente megerősíti, hogy cége betartja ezeket a szabályokat.
 • A vállalat központi szervezete rendszeresen tart képzéseket és ellenőrzéseket is.

A Sika Működési Szabályzat minden Sika dolgozónak szól. Mialatt a vállalat biztosítja a szükséges eszközöket és módszereket, a vezetőség felelőssége a Sika Működési Szabályzat betartatása. A megfelelő kiválasztás, a képzés és a dolgozók felülvizsgálata szintén nagyon fontos ebben a tekintetben.

17. ÖKÖLSZABÁLY: „ÚJSÁG” SZABÁLY

Ahol nincs konkrét szabály vagy kétségei vannak, ellenőrizze magatartását az egyszerű un. „újság” szabállyal:

Megtenné, ha a helyi újság címlapján minden részlettel együtt jelenne meg?

Bár nincs mindenre külön szabály és lehet, hogy az adott esetet nem fedi le egyik szabály sem, mégis az újság szabály globálisan értelmezhető és alkalmazható. Megbízható módszer, ahhoz, hogy kiderítse, egy viselkedés megengedett vagy nem. Ha kétségei vannak továbbra is kérdezzen.

18. KÉRDÉSEK / MEGJEGYZÉSEK

Ha kérdése van a Sika Működési Szabályzattal kapcsolatban, vegye fel akapcsolatot a felettesével vagy a vállalat központjával. Elküldheti kérdését és megjegyzéseit az alábbi címre is: [email protected].